DZIEŃ CHŁOPAKA
printer
Informacja szkolna

Na prośbę Samorządu Uczniowskiego oraz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, informujemy, że 30.09.2016 r. w związku z Dniem Chłopaka chłopcy są niepytani.

ZMIANA W PLANIE LEKCYJNYM
printer
Pilne

Na stronie internetowej w odpowiedniej zakładce znajduje się zaktualizowany plan lekcji ważny od poniedziałku z dniem 26.09.2016r. Zapraszamy do zapoznania się na: Plan lekcji.

TRENING UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA
printer
TRENING UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dla uczniów - "Trening uczenia się i zapamiętywania", którego organizatorem jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach. Więcej szczegółów można uzyskać po pobraniu ulotki informacyjnej:

Trening uczenia się i zapamiętywania Kliknij aby otworzyć

Czytaj więcej
FESTIWAL NAUKI WE WROCŁAWIU
printer
FESTIWAL NAUKI WE WROCŁAWIU

20 września 2016r. uczniowie Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi uczestniczyli w Festiwalu Nauki we Wrocławiu na Wydziale Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej, gdzie prowadzone były pokazy oraz wykład.

Celem wyjazdu było kształtowanie u uczniów umiejętności naukowego myślenia, wykorzystywania wiedzy, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych.

Gimnazjaliści uczestniczyli w wykładzie z pokazem na temat: ”Science Fiction czy Rzeczywistość? Czyli nanotechnologia w zastosowaniach”, po którym dowiedzieli się o samochodach przyszłości czyli jednym z wielu wykorzystaniu nanotechnologii. Wzięli udział w pokazach doświadczeń z fizyki na temat różnicy ciśnień i ich efektów, działania soczewek rozpraszających i skupiających, działania elektrostatyki o nadprzewodnikach oraz na temat pływania ciał.

Organizatorkami wjazdu na Festiwal Nauki były panie Bożena Fila-Rzepa i Aleksandra Kułaczkowska.

KLUB WOLONARIUSZA
printer
KLUB WOLONARIUSZA

ZAPROSZENIE

Jeśli posiadasz dużo optymizmu i chęci do działania. Umiesz wygospodarować wolną chwilę. Cechuje Cię odwaga, sympatia, otwartość, odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność i nie brak Tobie kultury osobistej – przyjdź w środę 21 września 2016r. na długiej przerwie do świetlicy szkolnej.

Koordynator szkolnego wolontariatu:
Agnieszka Fendorf- Róg

INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
printer
Informacja szkolna

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – od 1 do 15 września 2016 r.

Termin 15 września jest na podstawie art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) terminem ostatecznym.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Co i jak załatwić w Urzędzie → Oświata → Uzyskanie stypendium o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom – mieszkańcom Gminy Chocianów, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514 zł lub kwoty 634 zł w przypadku ucznia pełnoletniego prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe.

ZEBRANIE Z RODZICAMI
printer
Informacja szkolna

W dniu 06.09.2016 r. (wtorek) o godz. 16.30-17.15 odbędzie się Zebranie wychowawców klas z rodzicami. O godzinie 17.15 w sali informatycznej (sala 17) odbędzie się spotkanie Dyrekcji Szkoły z przedstawicielami trójek klasowych w celu dokonania wyborów do Rady Rodziców.

ZASIŁEK SZKOLNY
printer
Informacja szkolna

Wnioski można składać w terminie 2 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć sytuację nagłą, której nie można było przewidzieć ani jej zapobiec, Zasiłek może być przyznany uczniowi będącemu mieszkańcem Miasta i Gminy Chocianów bez względu na lokalizację szkoły, do której uczęszcza. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 530 złotych). Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Dodatkowych informacji udziela Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów, pokój nr 17b.

PLAN LEKCJI ROK SZKOLNY 2016/2017
printer
Uwaga zmiana

Na stronie internetowej w odpowiedniej zakładce znajduje się zaktualizowany plan lekcji na nowy rok szkolny ważny od dnia 01. września 2016r. Zapraszamy do zapoznania się.

WYPRAWKA SZKOLNA
printer
Informacja szkolna

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów informuje, że zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna" ustanowionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, można ubiegać się o ich dofinansowanie.

Informacje dla beneficjentów programu znajdują się w plikach (rozszerzenie pliku .pdf) do pobrania:

Wyprawka str.1 Kliknij aby otworzyć
Wyprawka str.2 Kliknij aby otworzyć
Wyprawka str.3 Kliknij aby otworzyć
Wyprawka str.4 Kliknij aby otworzyć

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 WRZEŚNIA 2016r. NA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ 2016/2017
printer
Pilne

Rozpoczęcie roku szkolnego godzina 8.20 do godz. 9.00 - hala widowiskowo-sportowa.

Od godziny 9.00 do godz. 11.00 spotkanie z wychowawcami i wychowawcami zastępczymi w klasach: zapoznanie ze Statutem Szkoły (prawa i obowiązki uczniów), wybór samorządu klasowego, zapoznanie z ceremoniałem szkoły (hymn, sztandar i logo szkoły), podanie planu lekcji, zapoznanie z numerami sal, w których będą odbywały się zajęcia lekcyjne, gry i zabawy integracyjne w tym przy EKO-klasie.