INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
printer
Informacja szkolna

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – od 1 do 15 września 2016 r.

Termin 15 września jest na podstawie art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) terminem ostatecznym.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Co i jak załatwić w Urzędzie → Oświata → Uzyskanie stypendium o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom – mieszkańcom Gminy Chocianów, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514 zł lub kwoty 634 zł w przypadku ucznia pełnoletniego prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe.