Nawigacja
I Zasady rekrutacji
printer


Zasady rekrutacji do Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 opiera się na obowiązujących aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

- Zarządzenia Nr 2 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017,

Zarządzenie Nr 2 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

- Uchwała Nr VII.40.2015 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola miejskiego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chocianów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr VII.40.2015 Rady Miejskiej w Chocianowie

Do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie szkoły oraz absolwenci będący laureatami konkursów przedmiotowych: laureaci interdyscyplinarnego konkursu dla uczniów szkół podstawowych „zDolny Ślązaczek" oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim na podstawie zaświadczenia wydanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i ponadwojewódzkich, na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego kuratora oświaty.

Uczeń szkoły podstawowej zamieszkały w obwodzie Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie składa w sekretariacie Gimnazjum zgłoszenie, uczeń zamieszkały poza obwodem Gimnazjum składa wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony przez rodziców.